Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở theo mẫu như thế nào

Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở: Hiện nay, nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch đang dần trở nên thiết yếu. Bởi các hợp đồng, giao dịch đã được công chứng hợp pháp được coi là một nguồn của chứng cứ nếu có tranh chấp xảy ra. Các bên trong giao… Continue reading Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở theo mẫu như thế nào