Quyền và nghĩa vụ của TCKT nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi và bạn có thành lập một công ty TNHH 2 thành viên. Chúng tôi thỏa thuận tôi sẽ góp phần vốn của mình bằng quyền sử dụng đất tôi có. Vậy Công ty của chúng tôi sẽ có quyền và nghĩa vụ như thế nào với mảnh đất… Continue reading Quyền và nghĩa vụ của TCKT nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất