Quy định về đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

Cách đo Diện tích Công Nam Bộ Sào Bắc Trung Bộ điện thoại miễn phí
Cách đo Diện tích Công Nam Bộ Sào Bắc Trung Bộ điện thoại miễn phí

Đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật? Đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng? Quy định về đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích?

Đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật? Đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng? Quy định về đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích?

Như chúng ta có thể thấy, đối với vấn đề về đất đai thì hiện nay, để nhà nước quản lý và người khai thác được những giá trị của đất, Luật đất đai tiến hành phân loại đất theo mục đích sử dụng. Theo đó, việc phân loại này với mục đích xây dựng chế độ pháp lý cho từng loại đất. Tuy nhiên trong Luật không thể phân loại mục đích sử dụng đất một cách chi tiết, bởi lẽ có quá nhiều loại đất gây khó khăn cho việc lập chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng đất và đồng thời gây khó khăn cho việc thống nhất quản lý nhà nước về đất đai. Chính vì vậy, Luật đất đai 2013 đã phân chia đất ra hai nhóm đất bao gồm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

Mục lục bài viết

1. Đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật:

Đất nông nghiệp được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, về hạn mức giao đất nông nghiệp:

– Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

+ Hạn mức giao đất không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

+ Hạn mức giao đất không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

– Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

– Hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 30 héc ta đối với mỗi loại đất:

+ Đất rừng phòng hộ;

+ Đất rừng sản xuất.

-Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 05 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 25 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 héc ta.

– Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối không quá hạn mức giao đất và không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

  Cách tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Hạn mức giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối thuộc vùng đệm của rừng đặc dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 129 Luật đất đai 2013 .

– Đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ngoài xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng, nếu là đất được giao không thu tiền sử dụng đất thì được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của mỗi hộ gia đình, cá nhân.

Cơ quan quản lý đất đai nơi đã giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân gửi thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đó đăng ký hộ khẩu thường trú để tính hạn mức giao đất nông nghiệp.

– Diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán, được Nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều này.

Thứ hai, về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân:

– Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 129 của Luật Đất đai 2013

– Chính phủ quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể theo từng vùng và từng thời kỳ.

2. Đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng:

– Đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân sử dụng gồm đất nông nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác; do nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

– Việc sử dụng đất nông nghiệp do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân được quy định như sau:

+ Hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất trước ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng theo quy định của Luật;

+ Đối với những địa phương chưa thực hiện việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất lập phương án giao đất và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất;

+ Đối với những địa phương mà Ủy ban nhân dân các cấp đã hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thương lượng điều chỉnh đất cho nhau trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và đang sử dụng ổn định thì được tiếp tục sử dụng.

  Người đang sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức cần chú ý 4 quy định này

– Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng được quy định như sau:

+ Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất để bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán của các dân tộc;

+ Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ đất được giao, được sử dụng đất kết hợp với mục đích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.

Như vậy, pháp luật quy định về đất nông nghiệp theo Luật đất đai 2013 được quy định về hạn mức giao đất sử dụng theo mục đích sử dụng như để trồng cây lâu năm hoặc trồng cây hàng năm và đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình hận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế,…. . Cá nhân, hộ gia đình được giao sử dụng đất nông nghiệp phải tuân thủ về diện tích sử dụng và mục đích sử dụng

3. Quy định về đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích:

Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích được pháp luật quy định như sau:

– Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

– Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây:

+ Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;

+ Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

– Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

  Cách tính diện tích đất ruộng chính xác và nhanh nhất

– Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ta có thể thấy, ở mỗi một địa phương, căn cứ vào quỹ đất nông nghiệp của địa phương mình sẽ trích ra một diện tích nhất định để phục vụ cho mục đích công ích của địa phương. Đây là một quy định rất phù hợp và sát với thực tế. Bởi lẽ, ở đất nước nông nghiệp như Việt Nam thì đất sử dụng cho việc phát triển chung của hộ nông nghiệp là rất cần thiết. Điều 132 – Luật đất đai 2013, quy định cụ thể vấn đề này như sau:

– Diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích: không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

– Nguồn đất để hình thành: Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

– Mục đích sử dụng đất:

– Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định tại điểm a khoản này;

– Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

– Thẩm quyền quản lý: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Xử lý quỹ đất chưa sử dụng:

– Hình thức xử lý: đấu giá để cho thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản

– Thời hạn sử dụng đất: đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

– Tiền thu: được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Như vậy, với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích 5% tổng quỹ đất nông nghiệp của địa phương theo Luật đất đai 2013 quy định cùng với mục đích sử dụng của loại đất tuy không lớn nhưng lợi ích công mà nó mang lại thì không nhỏ. Vì vậy, ủy ban nhân xã nơi có đất quản lý cần phải sử dụng nguồn đất này một cách hiệu quả nhất có thể.

Bạn đang xem bài viết: Quy định về đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

Cách tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023

Cách đo diện tích ruộng đất miễn phí bằng điện thoại Cách đo diện tích ruộng đất miễn phí bằng điện thoại Cách tính thuế sử dụng…

1 công đất bao nhiêu m2? Hướng dẫn đổi đơn vị đo đất chuẩn nhất

1 CÔNG ĐẤT NAM BỘ BẰNG BAO NHIÊU MÉT VUÔNG? 1 CÔNG ĐẤT NAM BỘ BẰNG BAO NHIÊU MÉT VUÔNG? Khi tham gia vào lĩnh vực bất…

Cách tính diện tích đất ruộng chính xác và nhanh nhất

Cách tính Diện tích Đất cực dễ #shorts | Nguyễn Kim Châu Cách tính Diện tích Đất cực dễ #shorts | Nguyễn Kim Châu Cách tính diện…

Người đang sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức cần chú ý 4 quy định này

Việc người dân sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức xảy ra khá thường xuyên, điều này có thể dẫn đến nhiều hậu quả về sau,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *