Nghệ Tĩnh trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam

Phong trào cách mạng 1930 – 1935 – Bài 14 – Lịch sử 12 – Cô Phạm Phương Linh (DỄ HIỂU NHẤT)
Phong trào cách mạng 1930 – 1935 – Bài 14 – Lịch sử 12 – Cô Phạm Phương Linh (DỄ HIỂU NHẤT)

Độ tương phản

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh của Nhân dân bùng lên mạnh mẽ từ đầu năm 1930 trên khắp cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Phong trào đấu tranh đặc biệt mạnh mẽ từ Ngày Quốc tế lao động 01/5/1930, lần đầu tiên công nông và dân chúng tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình. Từ thành phố đến nông thôn, trên cả ba miền đất nước đã xuất hiện nhiều truyền đơn, cờ Đảng, mít tinh, bãi công, biểu tình, tuần hành thị uy. Cao trào cách mạng do Đảng chủ trương và phát động đã diễn ra trên 25 tỉnh thành trong cả nước, trong đó Nghệ – Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh mẽ nhất.

Ngày 01/8/1930, công nhân khu công nghiệp Vinh – Bến Thủy tổng bãi công, đánh dấu một thời kỳ mới, thời kỳ đấu tranh kịch liệt đã đến. Hòa nhịp với phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân Nghệ – Tĩnh đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình có vũ trang tự vệ kéo đến các huyện đường Can Lộc (ngày 4/8), Nam Đàn (ngày 6/8 và 30/8), Thanh Chương (ngày 12/8), Nghi Lộc (ngày 29/8) và lan rộng ra hầu khắp các huyện trong 2 tỉnh.

Tháng 9/1930, phong trào công – nông phát triển tới đỉnh cao; quần chúng đã vũ trang tự vệ, biểu tình thị uy có vũ trang, tiến công vào cơ quan chính quyền của địch ở địa phương. Đặc biệt, cuộc đấu tranh của hơn 8.000 nông dân Hưng Nguyên nổ ra ngày 12/9/1930 để hưởng ứng cuộc đấu tranh của nông dân các huyện và cuộc bãi công của công nhân Vinh – Bến Thủy, phản đối chính sách khủng bố của bọn thực dân và phong kiến tay sai. Thực dân Pháp cho máy bay tới ném bom, làm 217 người chết, 125 người bị thương, càng làm cho phong trào đấu tranh của quần chúng Nhân dân vùng lên như bão táp, bộ máy chính quyền của thực dân và phong kiến tay sai ở nhiều huyện bị tê liệt, ở nhiều xã bị tan rã. Các tổ chức cơ sở đảng ở địa phương đã kịp thời lãnh đạo quần chúng thực hiện quyền làm chủ, tự đứng ra quản lý đời sống của mình, thực hiện nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô Viết.

  XÔ VIẾT NGHỆ -TĨNH 90 NĂM TRƯỜNG TỒN CÙNG LỊCH SỬ DÂN TỘC

Chính quyền Xô Viết đã ban hành và thực thi nhiều chủ trương, chính sách đem lại lợi ích chính đáng cho Nhân dân như: Ban bố quyền tự do dân chủ, tổ chức cho Nhân dân tham gia các đoàn thể cách mạng, trừng trị bọn phản cách mạng, giữ gìn trật tự an ninh; chia lại công điền, công thổ cho nông dân, thực hiện giảm tô, xóa nợ, thủ tiêu các thứ thuế vô lý… Chính quyền Xô Viết cũng tỏ rõ bản chất cách mạng và tính ưu việt của mình – thực sự là một chính quyền của dân, do dân và vì dân. Xô Viết – Nghệ Tĩnh đã trở thành ngọn cờ quy tụ và là nguồn cổ vũ mạnh mẽ Nhân dân lao động trong cả nước.

Xô Viết – Nghệ Tĩnh là một sự kiện trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy chỉ tồn tại trong vòng bảy tháng và còn sơ khai nhưng đã để lại những dấu ấn tốt đẹp về một Nhà nước công nông đầu tiên, chưa có trong tiền lệ lịch sử, đáp ứng khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của người dân mất nước, nô lệ.

  Đóng góp của Quốc tế cộng sản trong quá trình khôi phục phong trào cách mạng ở Việt Nam (1932 – 1935)

Thành quả lớn nhất của cao trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô Viết – Nghệ Tĩnh là đã khẳng định trong thực tế quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân thông qua chính đảng tiên phong của mình, đoàn kết với các tầng lớp nhân dân yêu nước có đủ khả năng đánh đổ nền thống trị của đế quốc, phong kiến tay sai, giải phóng dân tộc, đem lại tự do hạnh phúc cho Nhân dân. Đây chính là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ đặt ra vấn đề liên minh công nông, vấn đề ruộng đất và dân cày, mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, vấn đề đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, từng bước tạo thế và lực để dân tộc ta đi tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Cao trào cách mạng 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết – Nghệ Tĩnh đã để lại bài học lớn về sức lôi cuốn, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân của Đảng ta thông qua đường lối, chủ trương, khẩu hiệu đấu tranh đúng đắn, đáp ứng được khát vọng cháy bỏng của Nhân dân. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, thực hiện chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, việc hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách, cơ chế phù hợp với xu thế phát triển thời đại và nguyện vọng, lợi ích thiết thực, chính đáng của Nhân dân để hình thành động lực, sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp đổi mới đang là nhiệm vụ cấp bách, to lớn của Đảng và Nhà nước ta.

  So sánh 1930-1931 , 1936-1939 về chiến lược, mục tiêu trước mắt, địa bàn, lãnh đạo, phương pháp, hình thức, tập hợp lực lượng đấu tranh

91 năm đã trôi qua nhưng tinh thần, hào khí của Xô Viết – Nghệ Tĩnh vẫn bất diệt. Tinh thần Xô Viết – Nghệ Tĩnh không chỉ đồng hành cùng Nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn tiếp tục giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Đặc biệt là trong giai đoạn này, cả nước đang chung tay góp sức cùng chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế để phát triển đất nước./.

Huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (11/07/2023)

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trong 6 tháng đầu năm 2023 (11/07/2023)

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải thực hiện thường xuyên (08/07/2023)

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII (06/07/2023)

Công tác dân vận phải được thực hiện hiệu quả hơn, có chiều sâu, chất lượng hơn (05/07/2023)

Bạn đang xem bài viết: Nghệ Tĩnh trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 kẻ thù, mục tiêu, chủ chương, lực lg tham gia, đ…

Phong trào cách mạng 1930- 1935 Phong trào cách mạng 1930- 1935 so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 kẻ thù,…

Đóng góp của Quốc tế cộng sản trong quá trình khôi phục phong trào cách mạng ở Việt Nam (1932 – 1935)

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 – Ôn thi THPT môn Lịch sử – [OLM.VN] Phong trào cách mạng 1930 – 1931 – Ôn thi THPT…

So sánh 1930-1931 , 1936-1939 về chiến lược, mục tiêu trước mắt, địa bàn, lãnh đạo, phương pháp, hình thức, tập hợp lực lượng đấu tranh

Phong trào cách mạng 1930 – 1931. Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 – Ôn thi THPT môn Lịch sử Phong trào cách mạng 1930…

XÔ VIẾT NGHỆ -TĨNH 90 NĂM TRƯỜNG TỒN CÙNG LỊCH SỬ DÂN TỘC

Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ – Tĩnh là sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc trong thế kỷ XX,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *