Hướng Dẫn Làm Súp Cá Tại Nhà

SÚP KHAI VỊ – Cách nấu Súp Hải sản thập cẩm | Suppe | Soup – Món đãi tiệc by Vanh Khuyen
SÚP KHAI VỊ – Cách nấu Súp Hải sản thập cẩm | Suppe | Soup – Món đãi tiệc by Vanh Khuyen

Hئ°ل»›ng Dل؛«n Lأ m Sأ؛p Cأ، Tل؛،i Nhأ

Chi tiل؛؟t
ؤگؤƒng: 09/1/2017
Bل»ںi Admin1
Lئ°ل»£t xem: 4559

Sأ؛p cأ،, lأ mل»™t mأ³n ؤƒn phل»• biل؛؟n nhل؛¥t ل»ں Myanmar. Vل»›i hئ°ئ،ng vل»‹ khأ، ؤ‘ل»™c ؤ‘أ،o vأ dل»… chinh phل»¥c ngئ°ل»i ؤƒn, sأ؛p cأ، ؤ‘أ£ khiل؛؟n cho bل؛¥t cل»© thل»±c khأ،ch nأ o ؤ‘ل؛؟n vل»›i ؤ‘ل؛¥t nئ°ل»›c nأ y cإ©ng khأ´ng thل»ƒ khأ´ng nل؛؟m thل».Bل؛،n ؤ‘أ£ cأ³ thل»ƒ dل»… dأ ng chل؛؟ biل؛؟n ngay tل؛،i nhأ bل؛±ng cأ´ng thل»©c ؤ‘ئ،n giل؛£n tل»« cakhotranluan

Mأ³n sأ؛p cأ، thئ،m ngon lأ sل»± lل»±a chل»چn hoأ n hل؛£o cho gia ؤ‘أ¬nh. Thay vأ¬ nhل»¯ng mأ³n sأ؛p quen thuل»™c nhئ° sأ؛p gأ , sأ؛p nل؛¥m, sأ؛p rau cل»§, mأ³n sأ؛p cأ، vل»›i hئ°ئ،ng vل»‹ thanh mأ،t, kأch thأch vل»‹ giأ،c, sل؛½ khل»ںi ؤ‘ل؛§u ngأ y mل»›i mل»™t cأ،ch hoأ n hل؛£oآ
Nguyأھn liل»‡u lأ m mأ³n sأ؛p cأ،
– 1 con cأ، (tأ¹y chل»چn loل؛،i cأ، bل؛،n thأch ؤƒn)
– 5 – 6 cل»§ hأ nh tأm
– 1 nhأ،nh gل»«ng
– 1 cل»§ tل»ڈi
– Nئ°ل»›c mل؛¯m, muل»‘i
– Nئ°ل»›c sل»‘t tأ´m (Shrimp Sauce)
– ل»ڑt bل»™t, hل؛،t tiأھu
– 450g Bل»™t gram, bل»™t gل؛،o
– 1 – 2 quل؛£ trل»©ng
– 1 – 2 cل»§ sل؛£
Cأ،ch lأ m mأ³n sأ؛p cأ،
Bئ°ل»›c 1: Sئ، chل؛؟ nguyأھn liل»‡u lأ m mأ³n sأ؛p cأ،
– Lأ m sل؛،ch cأ، vأ chل؛·t thأ nh nhل»¯ng khأ؛c vل»«a. Sau ؤ‘أ³, ئ°ل»›p cأ، vل»›i mل»™t أt nئ°ل»›c mل؛¯m vأ muل»‘i
– Thأ،i nhل»ڈ 2 cل»§ hأ nh tأm theo vأ²ng trong. Sل»‘ cأ²n lل؛،i bأ³c vل»ڈ, thأ،i miل؛؟ng nhل»ڈ.
– Gل»«ng, tل»ڈi bأ³c vل»ڈ
– Sل؛£ rل»a sل؛،ch ؤ‘ل؛p dل؛p phل؛§n ؤ‘ل؛§u rل»“i thأ،i thأ nh 2 khأ؛c.
– Bل»™t gram vأ bل»™t gل؛،o cأ،c bل؛،n trل»™n chung vأ o mل»™t bأ،t rل»“i cho mل»™t أt nئ°ل»›c vأ o khuل؛¥y tan.
Bئ°ل»›c 2: Cأ،c bئ°ل»›c thل»±c hiل»‡n lأ m mأ³n sأ؛p cأ،
– Sau khi cل؛¯t cأ، thأ nh ba phل؛§n cأ،c bل؛،n ؤ‘ل؛·t chأ؛ng trong mل»™t cأ،i nل»“i vل»›i cل»§ sل؛£ ؤ‘أ£ ؤ‘ل؛p dل؛p.آ Bل؛،n khأ´ng cل؛§n phل؛£i ؤ‘ل»• nئ°ل»›c hoل؛·c chل»‰ cل؛§n thأھm mل»™t chأ؛t nئ°ل»›c lأ ؤ‘ئ°ل»£c.
– Bل؛¯c nل»“i cأ، lأھn bل؛؟p ؤ‘un trأھn lل»a nhل»ڈ ؤ‘ل»ƒ thل»‹t cأ، chأn tل»« tل»«.
– Trong lأ؛c ؤ‘ل»£i cأ، chأn, cأ،c bل؛،n hأ£y luل»™c trل»©ng.
– Khi cأ، chأn, cأ،c bل؛،n lل؛¥y ra bأ،t cho nguل»™i bل»›t rل»“i lل»چc hل؛؟t bل»ڈ xئ°ئ،ng ؤ‘i, thل»‹t cأ، tأ،ch thأ nh nhل»¯ng miل؛؟ng nhل»ڈ vل»«a ؤƒn. Nئ°ل»›c luل»™c cأ، cأ،c bل؛،n giل»¯ nguyأھn chل»‰ cل؛§n vل»›t bل»ڈ sل؛£ ؤ‘i lأ ؤ‘ئ°ل»£c.
– Bل؛¯c chل؛£o lأھn bل؛؟p, ؤ‘un sأ´i dل؛§u thأ¬ cho hأ nh tأ¢y thأ،i vأ²ng trأ²n vأ o chiأھn vأ ng cho thئ،m lأ ؤ‘ئ°ل»£c.
– Cho sل»‘ hأ nh tأ¢y cأ²n lل؛،i, gل»«ng vأ tل»ڈi vأ o cل»‘i giأ£ nhuyل»…n.
– Vل؛«n dأ¹ng chل؛£o chiأھn hأ nh lأ؛c nأ£y, cأ،c bل؛،n cho hل»—n hل»£p hأ nh, tل»ڈi, gل»«ng vأ o phi thل؛t thئ،m. Sau ؤ‘أ³ thأھm mل»™t أt bل»™t ل»›t vأ o ؤ‘ل؛£o ؤ‘ل»پu. Khi hأ nh tل»ڈi ؤ‘أ£ sؤƒn lل؛،i cأ،c bل؛،n cho nئ°ل»›c luل»™c cأ، vأ o.
– Tiل؛؟p ؤ‘ل؛؟n lأ thأھm nئ°ل»›c bل»™t gل؛،o vأ bل»™t gram, khuل؛¥y ؤ‘ل»پu ؤ‘ل»ƒ bل»™t khأ´ng bل»‹ dأnh vأ o chل؛£o.
– Khi nئ°ل»›c sأ؛p ؤ‘ang sأ´i, cأ،c bل؛،n cho hأ nh ؤ‘أ£ chiأھn vأ o.
– Tiل؛؟p theo lأ cho thل»‹t cأ،. Nأھm thأھm nئ°ل»›c mل؛¯m, sل»‘t tأ´m cho vل»«a miل»‡ng. Khuل؛¥y sأ؛p nhل؛¹ nhأ ng trأ،nh lأ m thل»‹t cأ، bل»‹ nأ،t.
– Thأھm hل؛،t tiأھu, bل»™t ل»›t nل؛؟u bل؛،n thأch ؤƒn cay. ؤگun sأ´i lل؛،i sأ؛p mل»™t lل؛§n cuل»‘i thأ¬ cأ،c bل؛،n tل؛¯t bل؛؟p nhئ°ng vل؛«n ؤ‘ل؛،y kأn vung ؤ‘ل»ƒ giل»¯ ؤ‘ل»™ nأ³ng khoل؛£ng 30 phأ؛t nل»¯a.

  Mách mẹ cách nấu súp cá hồi bí đỏ cho bé khỏe, thông minh cực đơn giản

– Mأ؛c sأ؛p ra bأ،t, thأھm trل»©ng luل»™c vأ dأ¹ng nأ³ng.Xem Thأھm :آ Hئ°ل»›ng dل؛«n lأ m mأ³n Cأ، chأ©p phile chiأھn giأ²n tل؛،i nhأ
Sأ؛p cأ،آ thئ،m ngon hل؛£o hل؛،ng tل»« thل»‹t cأ، mل»پm tئ°ئ،i hأ²a quyل»‡n vل»›i nئ°ل»›c sأ؛p ngل»چt ؤ‘ل؛m ؤ‘أ khiل؛؟n vل»‹ giأ،c cل»§a bل؛،n ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘أ،nh thل»©c ngay tل»©c khل؛¯c. Sأ؛p cأ، khأ´ng chل»‰ thأch hل»£p ؤƒn riأھng vأ o bل»¯a ؤ‘iل»ƒm tأ¢m hay ؤƒn chung vل»›i bأ؛n tئ°ئ،i ؤ‘ل»پu rل؛¥t ngon.
Trأھn ؤ‘أ¢y lأ hئ°ل»›ng dل؛«n cأ،ch lأ m mأ³n sأ؛p cأ، ؤ‘ئ،n giل؛£n tل؛،i nhأ , chأ؛c cأ،c bل؛،n thأ nh cأ´ng

Cأ³ thل»ƒ bل؛،n quan tأ¢m

  • Cأ،ch lأ m mأ³n trل»©ng cأ، rأ،n thئ،m ngon – 12/05/2016 14:56 – Read 21438 times
  • Lأ m mأ³n cأ، kho lأ ng Vإ© ؤگل؛،i bؤƒج€ng bأھجپp Gas – 12/05/2016 14:36 – Read 7356 times
  • Mأ³n ؤ‘ل؛§u cأ، vئ°ل»£c nل؛¥u dئ°a chua – 12/05/2016 15:31 – Read 5557 times
  • Hئ°ل»›ng dل؛«n lأ m sأ؛p bأ o ngئ° vi cأ، – 12/05/2016 15:25 – Read 4925 times
  • Cأ، chل؛½m sل»‘t ba vل»‹ kiل»ƒu Thأ،i Lan – 12/05/2016 14:10 – Read 4619 times
  7 cách nấu súp cá chống ngán được nhiều bà nội trợ yêu thích

Bạn đang xem bài viết: Hướng Dẫn Làm Súp Cá Tại Nhà. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

Mách mẹ cách nấu súp cá hồi bí đỏ cho bé khỏe, thông minh cực đơn giản

Cách Làm Súp Cá Hồi Rong Biển Ngon Nhất – Dashi Valouté – Chef Ben Vado Cách Làm Súp Cá Hồi Rong Biển Ngon Nhất – Dashi…

SÚP CÁ HỒI KHOAI TÂY THƠM BÙI

Súp bí đỏ cá hồi (12/06/2021) | NỤ CƯỜI NGÀY MỚI – HTV7 | CHU THỊ Súp bí đỏ cá hồi (12/06/2021) | NỤ CƯỜI NGÀY MỚI…

Cách nấu món súp cá hồi măng tây chuẩn vị, bổ dưỡng

Cách nấu SÚP GÀ thơm ngon bổ dưỡng cho cả nhà Cách nấu SÚP GÀ thơm ngon bổ dưỡng cho cả nhà Súp cá hồi măng tây…

7 cách nấu súp cá chống ngán được nhiều bà nội trợ yêu thích

Súp Cá Hồi| Salmon Soup Finland recipe | Công thức Súp Cá Hồi theo công thức Bắc Âu | Polly Nguyen Súp Cá Hồi| Salmon Soup Finland…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *