Hướng dẫn đăng ký 4G Mobi 90k mỗi ngày có 4GB thoải mái sử dụng

H∆∞·ªõng d·∫´n ƒëƒÉng k√Ω 4G Mobi 90k m·ªói ng√Ýy c√≥ 4GB tho·∫£i m√°i s·ª≠ d·ª•ng

H∆∞·ªõng d·∫´n ƒëƒÉng k√Ω 4G Mobi 90k m·ªói ng√Ýy c√≥ 4GB tho·∫£i m√°i s·ª≠ d·ª•ng

B·∫°n ƒë√£ bi·∫øt c√°ch ƒëƒÉng k√Ω 4G Mobi th√°ng 90k ng√Ýy 4GB ch∆∞a? V·ªõi m·ªói ng√Ýy 4Gb tho·∫£i m√°i l∆∞·ªõt web, xem phim c√πng v·ªõi ƒë√≥ h·ªçc t·∫≠p v√Ý l√Ým vi·ªác ch·∫≥ng lo v·ªÅ ch·∫•t l∆∞·ª£ng ƒë∆∞·ªùng truy·ªÅn. H√£y tham kh·∫£o ngay b√Ýi vi·∫øt d∆∞·ªõi ƒë√¢y s·∫Ω gi√∫p cho b·∫°n c√≥ th·ªÉ ƒëƒÉng k√Ω ƒë∆∞·ª£c ch∆∞∆°ng tr√¨nh ∆∞u ƒë√£i ƒë·∫∑c bi·ªát v√Ý c√°ch th·ª©c ƒëƒÉng k√Ω.

Ch∆∞∆°ng tr√¨nh ∆∞u ƒë√£i ƒë·∫∑c bi·ªát d√Ýnh cho c√°c thu√™ bao ƒëƒÉng k√Ω m·ªõi v√Ý nh·∫≠n ƒë∆∞·ª£c tin nh·∫Øn m·ªùi h∆∞·ªüng ch√≠nh s√°ch. V·∫≠y thu√™ bao n√Ýo ƒë∆∞·ª£c h∆∞·ªüng h√£y t√¨m hi·ªÉu ngay v·ªÅ g√≥i c∆∞·ªõc v√Ý ƒë·ªëi t∆∞·ª£ng ƒë∆∞·ª£c ƒëƒÉng k√Ω nh√©.

M·ªôt s·ªë g√≥i c∆∞·ªõc 4g Mobi 90k ng√Ýy 4GB

1. Gói cước C120N Mobifone

Tên góiC120N
Giá cước90.000đ/chu kỳ đầu
∆Øu ƒëaÃÉi4GB/ng√Ýy + 50p ngo·∫°i m·∫°ng + Free g·ªçi n·ªôi m·∫°ng
Chu kỳ sử dụng30 ngày
ƒê·ªëi t∆∞∆°Ã£ng s∆∞Ãâ duãng¬ÝThu√™ bao traÃâ tr∆∞∆°ÃÅc cuÃâa Mobifone
Cú pháp đăng kýTAI1 C120N gửi 9084

V·ªõi ch∆∞∆°ng tr√¨nh ƒëƒÉng k√Ω g√≥i 90k th√°ng ng√Ýy 4Gb s·∫Ω kh√¥ng th·ªÉ b·ªè l·ª° ch∆∞∆°ng tr√¨nh ∆∞u ƒë√£i g√≥i c∆∞·ªõc C120N Mobifone. Kh√¥ng ch·ªâ ∆∞u ƒë√£i v·ªÅ dung l∆∞·ª£ng truy c·∫≠p m·∫°ng g√≥i c∆∞·ªõc c√≤n ∆∞u ƒë√£i r·∫•t l·ªõn v·ªÅ ph√∫t g·ªçi tho·∫°i n·ªôi v√Ý ngo·∫°i m·∫°ng. V·ªõi n·ªôi m·∫°ng b·∫°n tho·∫£i m√°i kh√¥ng c·∫ßn lo l·∫Øng c∆∞·ªõc ph√°t sinh h√Ýng th√°ng, ri√™ng ngo·∫°i m·∫°ng b·∫°n ƒë∆∞·ª£c mi·ªÖn ph√≠ 50 ph√∫t sau 50 ph√∫t s·∫Ω t√≠nh c∆∞·ªõc ph√≠ b√¨nh th∆∞·ªùng.

  Cách đăng ký 4G Mobi tháng 90K ngày 4GB, lướt Tiktok thả ga

G√≥i C120N ch·ªâ d√Ýnh ri√™ng cho thu√™ bao h√≤a m·∫°ng tr·∫£ tr∆∞·ªõc v√Ý n·∫±m trong ch∆∞∆°ng tr√¨nh ∆∞u ƒë√£i nh·∫≠n ƒë∆∞·ª£c tin nh·∫Øn t·ª´ nh√Ý m·∫°ng th√¥i nh√©. L∆∞u √Ω g√≥i c∆∞·ªõc C120N m·ªõi c∆∞·ªõc ph√≠ 90.000 ƒë·ªìng/ chu k·ª≥ ƒë·∫ßu ti√™n, t·ª´ c√°c chu k·ª≥ ti·∫øp theo gi√° c∆∞·ªõc tr·ªü v·ªÅ 120.000 ƒë·ªìng/ th√°ng.

2. Gói cước C200N Mobifone

T∆∞∆°ng t·ª± g√≥i c∆∞·ªõc C120N Mobifone. G√≥i ∆∞u ƒë√£i C200N Mobifone c√πng l√Ý m·ªôt s·ª± l·ª±a ch·ªçn ƒë∆∞·ª£c nhi·ªÅu kh√°ch h√Ýng ch√∫ √Ω. V·ªõi t√≠nh nƒÉng nhi·ªÅu dung l∆∞·ª£ng c√πng v·ªõi ph√∫t g·ªçi l·ªõn b·∫°n c√≥ th·ªÉ tham kh·∫£o ngay nh√©.

T√™n goÃÅiC200N¬Ý
Giá cước90.000đ/chu kỳ đầu
∆Øu ƒëaÃÉi4GB/ng√Ýy + 50p ngo·∫°i m·∫°ng + Free g·ªçi n·ªôi m·∫°ng
Chu kỳ sử dụng30 ngày kể từ thời điểm đăng ký
ƒê√¥ÃÅi t∆∞∆°Ã£ng s∆∞Ãâ duãng¬ÝThu√™ bao thu√¥Ã£c danh saÃÅch m∆°ÃÄi t∆∞ÃÄ nhaÃÄ maãng
Cú pháp đăng kýTAI1 C200N gửi 9084

M·ª©c ti√™u d√πng l·ªõn m·ªói th√°ng, m·ªôt s·ªë thu√™ bao s·∫Ω ƒë∆∞·ª£c nh√Ý m·∫°ng may m·∫Øn l·ª±a ch·ªçn m·ªùi ƒëƒÉng k√Ω g√≥i C200N ƒë·ªÉ c·ªë ƒë·ªãnh v√Ý ti·∫øt ki·ªám m·ª©c ti√™u d√πng m·ªói th√°ng. Ch·ªâ 90.000 ƒë·ªìng trong chu k·ª≥ ƒë·∫ßu ti√™n, qu√Ω kh√°ch h√Ýng tho·∫£i m√°i l∆∞·ªõt m·∫°ng v√Ý h∆°n n·ªØa g·ªçi tho·∫°i c≈©ng ƒë∆∞·ª£c mi·ªÖn ph√≠.

  Cách đăng ký gói C90N của MobiFone: 120GB/ tháng + 1050 phút

L∆∞u √Ω: T·ª´ chu k·ª≥ ti·∫øp theo, gi√° g√≥i c∆∞·ªõc tr·ªü v·ªÅ ban ƒë·∫ßu l√Ý m·ª©c 200.000 ƒë·ªìng/ t·ª´ chu k·ª≥ th·ª© 2.

M·ªôt s·ªë l∆∞u √Ω khi tham gia g√≥i c∆∞·ªõc ∆∞u ƒë√£i Mobi ng√Ýy 4Gb

V·ªõi hai g√≥i c∆∞·ªõc ƒë·ªÅu √°p d·ª•ng cho m·ªôt s·ªë thu√™ bao ƒë∆∞·ª£c h∆∞·ªüng ch∆∞∆°ng tr√¨nh ∆∞u ƒë√£i n√™n qu√Ω kh√°ch h√Ýng n√™n ki·ªÉm tra th·∫≠t k·ªπ tr∆∞·ªõc khi so·∫°n tin nh√©.

ƒê·ªÉ ki·ªÉm tra ch∆∞∆°ng tr√¨nh ∆∞u ƒë√£i ph√π h·ª£p qu√Ω kh√°ch h√Ýng c√≥ th·ªÉ ki·ªÉm tra b·∫±ng hai c√°ch:

C√°ch 1: G·ªçi ƒëi·ªán tr·ª±c ti·∫øp l√™n t·ªïng ƒë√Ýi chƒÉm s√≥c kh√°ch h√Ýng 9090. Nh∆∞ng v√¨ l∆∞u l∆∞·ª£ng cu·ªôc g·ªçi v·ªÅ t·ªïng ƒë√Ýi kh√° l·ªõn n√™n b·∫°n c√≥ th·ªÉ ph·∫£i ch·ªù ƒë·ª£i.

C√°ch 2: So·∫°n tin nh·∫Øn: KT DSKM g·ª≠i 999. ƒê√¢y l√Ý c√°ch ƒë∆∞·ª£c nhi·ªÅu ng∆∞·ªùi th∆∞·ªùng xuy√™n s·ª≠ d·ª•ng v√Ý ti·ªán l·ª£i nh·∫•t.¬Ý

Sau khi kiểm tra được chương trình ưu đãi phù hợp, bạn có thể đăng ký ngay chương trình bạn được hưởng nhé. Với cú pháp đơn giản như hai gói cước đã viết ở trên bạn chỉ cần nạp tiền đầy đủ để số dư tối thiểu bằng gói cước bạn sẽ được nhận ngay chương trình ưu đãi.

  Cách đăng ký 3G/4G MobiFone 90K tháng 30GB, 45GB

M·ªói nagyf c√≥ ngay 4GB data t·ªëc ƒë·ªô cao n√™n sau 24 gi·ªù s·∫Ω ƒë∆∞·ª£c c·ªông m·ªõi v√Ý l∆∞u l∆∞·ª£ng c≈© c√≤n l·∫°i s·∫Ω kh√¥ng ƒë∆∞·ª£c c·ªông d·ªìn.

Khi b·∫°n kh√¥ng c√≤n nhu c·∫ßu v·ªõi ch∆∞∆°ng tr√¨nh ∆∞u ƒë√£i ho√Ýn to√Ýn c√≥ th·ªÉ h·ªßy g√≥i nhanh qua tin nh·∫Øn: HUY [T√™n g√≥i c∆∞·ªõc] g·ª≠i 999.

Sau khi h·ªßy, t·∫•t c·∫£ c√°c ∆∞u ƒë√£i c·ªßa g√≥i s·∫Ω kh√¥ng c√≤n n·ªØa, v√Ý ƒë·ªÉ tr√°nh t√¨nh tr·∫°ng n√Ýy b·∫°n c√≥ th·ªÉ so·∫°n: KGH [t√™n g√≥i c∆∞·ªõc] g·ª≠i 999 ƒë·ªÉ ƒë∆∞·ª£c s·ª≠ d·ª•ng ph·∫ßn c√≤n l·∫°i c·ªßa ∆∞u ƒë√£i ƒë·∫øn cu·ªëi chu k·ª≥ nh√©.

T·∫•t c·∫£ c√°c th√¥ng tin b√Ýi vi·∫øt chia s·∫ª l√Ý ho√Ýn to√Ýn ch√≠nh x√°c b·∫°n c√≥ th·ªÉ tham kh·∫£o n·∫øu th·∫•y ph√π h·ª£p v√Ý n·∫±m trong ch∆∞∆°ng tr√¨nh ∆∞u ƒë√£i b·∫°n c√≥ th·ªÉ so·∫°n tin nh·∫Øn ƒëƒÉng k√Ω g√≥i ƒë·ªÉ nh·∫≠n ƒë∆∞·ª£c qu√Ý t·∫∑ng c·ªßa nh√Ý m·∫°ng nh√©.

Ch√∫c qu√Ω kh√°ch h√Ýng ƒëƒÉng k√Ω th√Ýnh c√¥ng!

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn đăng ký 4G Mobi 90k mỗi ngày có 4GB thoải mái sử dụng. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

Cách đăng ký 3G/4G MobiFone 90K tháng 30GB, 45GB

Cách Đăng Ký 4G Mobifone 1 Ngày hoặc 1 Tháng – Mới Nhất 2023 Cách Đăng Ký 4G Mobifone 1 Ngày hoặc 1 Tháng – Mới Nhất…

Cách đăng ký KC90 MobiFone 90K nhận combo 30GB, Free gọi

CÁCH ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 4G MOBIFONE 90K THÁNG ƯU ĐÃI 4GB/ NGÀY CÁCH ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 4G MOBIFONE 90K THÁNG ƯU ĐÃI 4GB/ NGÀY Khi…

Cách đăng ký 4G Mobi tháng 90K ngày 4GB, lướt Tiktok thả ga

Hướng Dẫn Đăng Ký 4G Mobifone 1 Ngày Hoặc 30 Ngày Đơn giản – Mới Nhất 2023 Hướng Dẫn Đăng Ký 4G Mobifone 1 Ngày Hoặc 30…

Cách đăng ký gói C90N của MobiFone: 120GB/ tháng + 1050 phút

Đăng Ký 4G MobiFone 90K 1 Tháng 4Gb 1 Ngày – Gói C90N Mobi #4g_mobi Đăng Ký 4G MobiFone 90K 1 Tháng 4Gb 1 Ngày – Gói…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *