Các cách chứng minh tứ giác nội tiếp chi tiết dễ hiểu nhất

LẤY GỐC HÌNH 9 – CHỨNG MINH TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN – PHẦN 1 – THẦY KENKA
LẤY GỐC HÌNH 9 – CHỨNG MINH TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN – PHẦN 1 – THẦY KENKA

Các cách chứng minh tứ giác nội tiếp hay dễ hiểu nhất

09:42 24/05/2022

<p><span style=”font-weight: 400;”>H&igrave;nh học lu&ocirc;n l&agrave; một b&agrave;i to&aacute;n hay c&oacute; độ h&oacute;c b&uacute;a nhất định y&ecirc;u cầu người học cần c&oacute; kiến thức l&yacute; thuyết vững chắc để c&oacute; thể giải c&aacute;c b&agrave;i to&aacute;n về h&igrave;nh học một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng. Vậy l&agrave;m thế n&agrave;o để người học c&oacute; thể &aacute;p dụng v&agrave; giải quyết c&aacute;c vấn đề trong mảng kiến thức n&agrave;y một c&aacute;ch tối ưu? H&atilde;y theo d&otilde;i b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y Colearn sẽ hướng dẫn c&aacute;c bạn</span><strong> <span style=”color: #3598db;”><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/cac-cach-chung-minh-tu-giac-noi-tiep” target=”_blank” rel=”noopener”>c&aacute;c c&aacute;ch chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp</a></span></strong><span style=”font-weight: 400;”> dễ hiểu nhất.</span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-weight: 400;”><img class=”wscnph” style=”max-width: 100%;” src=”https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/24052022/nhund-cach-tinh-tu-diac-noi-tiep-GjyAms.jpg” alt=”Những c&aacute;ch chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp” width=”600″ height=”383″ /><br /><em>Tổng hợp c&aacute;c c&aacute;ch chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp chi tiết nhất</em></span></p> <h2 style=”text-align: left;”><strong>Kiến thức về tứ gi&aacute;c nội tiếp quan trọng</strong></h2> <h3 style=”text-align: left;”><strong>Kh&aacute;i niệm&nbsp;</strong></h3> <p><span style=”font-weight: 400;”>Hơn hết nếu bạn muốn hiểu r&otilde; v&agrave; biết</span><strong> c&aacute;ch l&agrave;m b&agrave;i chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp</strong><span style=”font-weight: 400;”> l&agrave; như thế n&agrave;o th&igrave; đầu ti&ecirc;n phải t&igrave;m hiểu kh&aacute;i niệm của n&oacute;. Trong h&igrave;nh học phẳng, một tứ gi&aacute;c được cho l&agrave; một tứ gi&aacute;c nội tiếp nếu như tất cả c&aacute;c đỉnh của tứ gi&aacute;c n&agrave;y đều nằm ở tr&ecirc;n một đường tr&ograve;n. </span><span style=”font-weight: 400;”>C&ograve;n 4 đỉnh của tứ gi&aacute;c n&agrave;y th&igrave; sẽ gọi l&agrave; đồng dạng. T&acirc;m của đường tr&ograve;n đ&oacute; sẽ được gọi l&agrave; t&acirc;m đường tr&ograve;n ngoại tiếp tứ gi&aacute;c v&agrave; b&aacute;n k&iacute;nh đường tr&ograve;n ngoại tiếp tứ gi&aacute;c.</span></p> <p><em><span style=”font-weight: 400;”>Xem th&ecirc;m: <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/cach-xep-loai-hoc-luc-cap-2″ target=”_blank” rel=”noopener”>Hướng dẫn c&aacute;ch xếp loại học lực cấp 2 cho học sinh chi tiết nhất</a></strong></span></span></em></p> <h3><strong>Định l&yacute;</strong></h3> <p><span style=”font-weight: 400;”>Cho một tứ gi&aacute;c nội tiếp đường tr&ograve;n, c&oacute; hai g&oacute;c đối đỉnh/ đối diện nhau cộng lại bằng 180&deg;</span></p> <h3><strong>Định l&yacute; nghịch đảo&nbsp;</strong></h3> <p><span style=”font-weight: 400;”>Nếu c&oacute; một tứ gi&aacute;c bất kỳ c&oacute; tổng l&agrave; 180 độ c&oacute; hai g&oacute;c đối nhau th&igrave; tứ gi&aacute;c đ&oacute; được định nghĩa l&agrave; tứ gi&aacute;c nội tiếp đường tr&ograve;n.</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>Nắm vững kiến thức l&yacute; thuyết v&agrave; đăng k&yacute; <span data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;lớp học trực tuyến online&quot;}” data-sheets-userformat=”{&quot;2&quot;:14909,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;6&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;7&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;8&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1},&quot;15&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;16&quot;:12}”><span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen” target=”_blank” rel=”noopener”>lớp học trực tuyến online</a></strong></span> của Colearn</span>&nbsp;gi&uacute;p c&aacute;c em học tốt m&ocirc;n To&aacute;n tốt hơn.</span></p> <h3><strong>Một số hệ quả suy ra từ tứ gi&aacute;c nội tiếp</strong></h3> <ul> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Hai g&oacute;c nội tiếp một đường tr&ograve;n đều chắn c&ugrave;ng một cung th&igrave; c&oacute; gi&aacute; trị bằng nhau.</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Gi&aacute; trị g&oacute;c nội tiếp bằng &frac12; gi&aacute; trị g&oacute;c ở t&acirc;m khi 2 g&oacute;c c&ugrave;ng chắn một cung.</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Một g&oacute;c được tạo bởi tiếp tuyến v&agrave; d&acirc;y cung sẽ c&oacute; gi&aacute; trị bằng g&oacute;c nội tiếp c&ugrave;ng chắn một cung.</span></li> </ul> <p><strong><br />Lưu &yacute;:</strong><span style=”font-weight: 400;”> H&igrave;nh tứ gi&aacute;c được khắc thường l&agrave; h&igrave;nh tứ gi&aacute;c lồi. Tuy nhi&ecirc;n, trong một số trường hợp, tứ gi&aacute;c khắc cũng c&oacute; nhiều tứ gi&aacute;c l&otilde;m. Ch&uacute; &yacute; rằng mọi tam gi&aacute;c đều c&oacute; một đường tr&ograve;n ngoại tiếp nhưng kh&ocirc;ng phải tất cả c&aacute;c tứ gi&aacute;c đều được gọi l&agrave; tứ gi&aacute;c nội tiếp. Nắm vững <strong>c&aacute;c c&aacute;ch chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp</strong> c&ugrave;ng <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/kinh-nghiem-on-thi-vao-lop-10-mon-toan” target=”_blank” rel=”noopener”>kinh nghiệm &ocirc;n thi v&agrave;o lớp 10 m&ocirc;n To&aacute;n</a></strong></span> sẽ gi&uacute;p học sinh đạt kết quả học tập tốt nhất.</span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-weight: 400;”><img class=”wscnph” style=”max-width: 100%;” src=”https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/24052022/tu-diac-noi-tiep-la-di-rKxtdb.jpg” alt=”Kh&aacute;i niệm tứ gi&aacute;c nội tiếp l&agrave; g&igrave;?” width=”600″ height=”440″ /><br /><em>T&igrave;m hiểu kh&aacute;i niệm tứ gi&aacute;c nội tiếp l&agrave; g&igrave;?</em></span></p> <h2 style=”text-align: left;”><strong>C&aacute;c c&aacute;ch chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp chi tiết</strong></h2> <p><span style=”font-weight: 400;”>Vậy l&agrave; ch&uacute;ng m&igrave;nh đ&atilde; chia sẻ với nhau to&agrave;n bộ l&yacute; thuyết về c&aacute;ch nhận biết tứ gi&aacute;c n&agrave;o l&agrave; tứ gi&aacute;c nội tiếp. Đồng thời khẳng định kh&ocirc;ng phải tứ gi&aacute;c n&agrave;o cũng c&oacute; đường tr&ograve;n ngoại tiếp. Do đ&oacute;, để tứ gi&aacute;c l&agrave; nội tiếp, bạn cần chứng minh ch&uacute;ng. V&agrave; tiếp theo l&agrave; nội dung chia sẻ về </span><strong>c&aacute;c</strong><span style=”font-weight: 400;”>&nbsp;</span><strong>c&aacute;ch chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp</strong><span style=”font-weight: 400;”> v&agrave; c&ugrave;ng t&igrave;m hiểu xem </span><strong>c&oacute; mấy c&aacute;ch để chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp</strong><span style=”font-weight: 400;”> c&aacute;c bạn nh&eacute;!&nbsp;</span></p> <h3><strong>Phương ph&aacute;p 1: Chứng minh rằng hai g&oacute;c đối diện cộng lại bằng 180 độ&nbsp;&nbsp;</strong></h3> <p><span style=”font-weight: 400;”>Phương ph&aacute;p n&agrave;y c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; một trong những </span><strong>c&aacute;ch để chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp</strong><span style=”font-weight: 400;”> đơn giản nhất trong chủ đề n&agrave;y. Do đ&oacute;, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sử dụng định l&yacute; n&agrave;y để chứng minh một tứ gi&aacute;c nội tiếp đường tr&ograve;n. C&oacute; dạng như sau:</span><em><span style=”font-weight: 400;”> Nếu tổng hai g&oacute;c đối của tứ gi&aacute;c MNPQ bằng 180 độ th&igrave; tứ gi&aacute;c MNPQ được gọi l&agrave; tứ gi&aacute;c nội tiếp.&nbsp;</span></em></p> <h3><strong>Phương ph&aacute;p 2: Chứng minh g&oacute;c ngo&agrave;i của một đỉnh bằng g&oacute;c trong của đỉnh đối diện n&oacute;</strong></h3> <p><span style=”font-weight: 400;”>Tứ gi&aacute;c ABCD c&oacute; g&oacute;c ngo&agrave;i của đỉnh A bằng g&oacute;c trong của đỉnh C (nếu đỉnh A v&agrave; đỉnh C l&agrave; hai đỉnh đối nhau ).</span><em><span style=”font-weight: 400;”> </span></em><span style=”font-weight: 400;”>Từ đ&oacute; ta c&oacute; thể kết luận tứ gi&aacute;c ABCD l&agrave; tứ gi&aacute;c nội tiếp đường tr&ograve;n t&acirc;m O v&agrave; đường k&iacute;nh BD</span><em><span style=”font-weight: 400;”>.</span></em></p> <p><em><span style=”font-weight: 400;”>Xem th&ecirc;m:</span><span style=”font-weight: 400;”> <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/cach-tinh-nham-nhanh” target=”_blank” rel=”noopener”>Những c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh ch&iacute;nh x&aacute;c nhất ai cũng n&ecirc;n biết</a></strong></span></span></em></p> <h3><strong>Phương ph&aacute;p 3: Chứng minh hai đỉnh kề c&ugrave;ng một cạnh v&agrave; x&eacute;t c&ugrave;ng ph&iacute;a một g&oacute;c 90 độ&nbsp;&nbsp;</strong></h3> <p><span style=”font-weight: 400;”>Cho tứ gi&aacute;c ABCD v&agrave; chứng minh g&oacute;c giữa DAC v&agrave; DBC đối với cạnh CD một g&oacute;c 90 độ. Từ đ&oacute; khẳng định tứ gi&aacute;c ABCD l&agrave; tứ gi&aacute;c nội tiếp đường tr&ograve;n t&acirc;m O v&agrave; đường k&iacute;nh CD. Đ&acirc;y l&agrave; một trong <strong>c&aacute;c c&aacute;ch chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp</strong> phổ biến m&agrave; học sinh n&ecirc;n nắm vững.</span></p> <h3><strong>Phương ph&aacute;p 4: Chứng minh rằng bốn điểm của một tam gi&aacute;c đều c&aacute;ch đều một điểm cố định&nbsp;&nbsp;</strong></h3> <p><span style=”font-weight: 400;”>Nếu b&agrave;i to&aacute;n cho đường tr&ograve;n t&acirc;m O v&agrave; b&aacute;n k&iacute;nh R th&igrave; c&aacute;c đường tr&ecirc;n đường tr&ograve;n đ&oacute; c&aacute;ch đều một khoảng bằng b&aacute;n k&iacute;nh t&acirc;m O. Do đ&oacute;, để chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp được một đường tr&ograve;n ta phải chứng tỏ rằng tất cả c&aacute;c điểm trong tứ gi&aacute;c đều c&oacute; khoảng c&aacute;ch O bằng R.</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>Với <span data-sheets-value=”{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;thư viện b&agrave;i giảng điện tử&quot;}” data-sheets-userformat=”{&quot;2&quot;:14909,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;6&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;7&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;8&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1},&quot;15&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;16&quot;:12}”><span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen” target=”_blank” rel=”noopener”>thư viện b&agrave;i giảng điện tử</a></strong></span> của Colearn sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh học tốt c&aacute;c m&ocirc;n học nhanh nhất.</span></span></p> <h3><strong>Phương ph&aacute;p 5: Chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp bằng phương ph&aacute;p phản chứng</strong><span style=”font-weight: 400;”>&nbsp;&nbsp;</span></h3> <p><span style=”font-weight: 400;”>Trong </span><strong>c&aacute;c c&aacute;ch chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp lớp 9</strong><span style=”font-weight: 400;”>, theo l&yacute; thuyết th&igrave; tất cả c&aacute;c tứ gi&aacute;c đặc biệt l&agrave; h&igrave;nh vu&ocirc;ng, h&igrave;nh chữ nhật, h&igrave;nh thoi hay h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh đều l&agrave; tứ gi&aacute;c được kho&eacute;t th&agrave;nh một đường tr&ograve;n t&acirc;m O. Do đ&oacute;, để chứng minh tứ gi&aacute;c kh&ocirc;ng đều ABCD l&agrave; tứ gi&aacute;c được khắc trong h&igrave;nh tr&ograve;n, học sinh chứng minh được tứ gi&aacute;c đ&oacute; l&agrave; tứ gi&aacute;c đặc biệt.</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>Nắm vững 5 phương ph&aacute;p chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp gi&uacute;p c&aacute;c em đạt kết quả học tập cao nhất. Đồng thời, học sinh cũng cần biết <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-toan-hinh” target=”_blank” rel=”noopener”>c&aacute;ch học giỏi m&ocirc;n To&aacute;n h&igrave;nh</a></strong></span> để n&acirc;ng cao năng lực bản th&acirc;n.</span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-weight: 400;”><img class=”wscnph” style=”max-width: 100%;” src=”https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/24052022/cac-cach-tinh-tu-diac-noi-tiep-lop-9-caR5Yh.jpg” alt=”Tổng hợp c&aacute;c c&aacute;ch chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp” width=”600″ height=”716″ /><br /><em>C&aacute;c c&aacute;ch chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp dễ hiểu nhất</em></span></p> <h3 style=”text-align: left;”><strong>Một số lưu &yacute; khi chứng minh h&igrave;nh tứ gi&aacute;c nội tiếp&nbsp;&nbsp;</strong></h3> <ul> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Học sinh n&ecirc;n vẽ c&aacute;c h&igrave;nh dễ nhận biết, tr&aacute;nh c&aacute;c h&igrave;nh vẽ trong trường hợp đặc biệt.&nbsp;</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>C&aacute;c k&yacute; hiệu g&oacute;c v&agrave; đường thẳng bằng nhau cần được đ&aacute;nh dấu r&otilde; r&agrave;ng để việc l&agrave;m b&agrave;i trở n&ecirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c hơn.</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Tu&acirc;n thủ c&aacute;c giả định v&agrave; kiến thức đ&atilde; học để thực hiện b&agrave;i thi một c&aacute;ch hiệu quả kh&ocirc;ng lan man v&agrave; l&ograve;ng v&ograve;ng dẫn đến sai lệch kết quả b&agrave;i thi.</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Y&ecirc;u cầu của b&agrave;i to&aacute;n cũng l&agrave; gợi &yacute; để giải quyết vấn đề n&ecirc;n bạn đừng bỏ lỡ ch&uacute;ng nh&eacute;!&nbsp;</span></li> </ul> <p><span style=”font-weight: 400;”><br />Nếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải c&aacute;c b&agrave;i to&aacute;n li&ecirc;n quan về chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp cần &aacute;p dụng <strong>c&aacute;c c&aacute;ch chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp</strong> m&agrave; học sinh gặp kh&oacute; khăn c&oacute; thể tham gia <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/hoi-bai” target=”_blank” rel=”noopener”>hỏi b&agrave;i</a></strong></span> tại Colearn để t&igrave;m ra đ&aacute;p &aacute;n nhanh, ch&iacute;nh x&aacute;c nhất nh&eacute;.</span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-weight: 400;”><em><img class=”wscnph” style=”max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;” src=”https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/24052022/cac-cach-de-chund-minh-tu-diac-noi-tiep-PnqXG7.jpg” alt=”Học sinh r&egrave;n luyện giải c&aacute;c c&aacute;ch chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp” width=”600″ height=”374″ /></em><em>R&egrave;n luyện thường xuy&ecirc;n để nắm vững c&aacute;ch chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp</em></span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>B&agrave;i viết tr&ecirc;n l&agrave; to&agrave;n bộ </span><strong>c&aacute;c c&aacute;ch chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp </strong><span style=”font-weight: 400;”>nhanh</span><strong>, </strong><span style=”font-weight: 400;”>ch&iacute;nh x&aacute;c nhất. Đ&acirc;y l&agrave; kiến thức quan trọng gi&uacute;p học sinh ho&agrave;n th&agrave;nh b&agrave;i tập cũng như b&agrave;i thi của m&igrave;nh một c&aacute;ch hiệu quả. Học sinh c&oacute; thể xem th&ecirc;m <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/giai-bai-tap” target=”_blank” rel=”noopener”>giải b&agrave;i tập s&aacute;ch gi&aacute;o khoa</a></strong></span> để n&acirc;ng cao năng lực bản th&acirc;n hơn. Colearn hy vọng rằng c&aacute;c phương ph&aacute;p tr&ecirc;n sẽ gi&uacute;p bạn chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp nhanh nhất để bạn đạt kết quả học tập như mong muốn.</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>

  Tứ giác nội tiếp - Phương pháp - Bài tập (có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Bạn đang xem bài viết: Các cách chứng minh tứ giác nội tiếp chi tiết dễ hiểu nhất. Thông tin do Ask Law chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Related Posts

Tứ giác nội tiếp – Phương pháp – Bài tập (có lời giải chi tiết)

6 CÁCH CHỨNG MINH MỘT TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN – CỰC DỄ HIỂU – 100% CÓ TRONG ĐỀ THI VÀO 10 6 CÁCH CHỨNG MINH…

Giải toán 9 Bài 7. Tứ giác nội tiếp

Toán hình Lớp 9 – Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn Toán hình Lớp 9 – Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn Giải…

Phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn

Toán 9| Hình 11: Tứ giác nội tiếp ( Khái niệm + tư duy + luyện tập kĩ năng lấy gốc ) Toán 9| Hình 11: Tứ…

100 Bài tập môn Hình học Lớp 9 – Chuyên đề Tứ giác nội tiếp (có đáp án)

100 Bài tập môn Hình học Lớp 9 – Chuyên đề Tứ giác nội tiếp (có đáp án) II) Bài tập Bài tập 1 Cho ABC vuông…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *